| Управляващ партньор адв. Ирена Михалева +359 878 86 70 78 | Мениджър Aдвокатска кантора Петя Романова +359 884 01 51 52 |

УСЛУГИ И ЦЕНИ

Ние сме свободнопрактикуващи адвокати и предлагаме правни услуги във всички клонове на българското гражданско, търговско и корпоративно право, административно право, граждански процес, както и в сферата на инвестициите и процедурите за придобиване на българско гражданство и разрешение за пребиваване.

Услуги

Работните езици на кантората са български, английски, немски, руски и италиански език. Това ни дава свободата да работим с изключително широк кръг чуждестранни клиенти от Великобритания, САЩ, Италия, Русия, Украйна, Хонконг, Китай, Сингапур, Дубай, Израел, Канада и целия свят. Разполагаме с екип  заклети преводачи, които подпомагат работата ни с документи на чужд език.

Търговско право /корпоративно право/ - съдействаме на нашите клиенти при учредяване на местни търговски дружества /ЕООД, ООД, АД/ и други юридически лица, преобразуване /включително сливане, вливане, отделяне, разделяне на търговски дружества и промяна на правната форма/, регистрация в Търговския регистър, разрешаване на спорове между съдружници; оказваме съдействие на изключени/напуснали съдружници за събиране на дължимата им част от дружествения ликвидационен дял и т.н.
 

●  Инвестиции и българско гражданство, имиграция в България - предлагаме пълно правно обслужване по програмата за инвеститори & пребиваване в България и програмата за инвеститори & българско гражданство. Обслужваме клиенти от целия свят, включително Китай, Хонконг, Израел, ОАЕ, Дубай, Сингапур, Русия, Украйна, Южна Америка, и много други, които желаят да придобият българско гражданство чрез инвестиция в български държавни ценни книжа или друг инструмент. България е една от най-предпочитаните дестинации – държава, която предлага облекчен режим за придобиване на гражданство в Европейския съюз чрез инвестиция. Консултираме клиенти относно изискванията за виза при посещения и престой в България, а също така и осъществяваме съдействие за снабдяване с удостоверения за пребиваване в България. Обжалваме откази за издаване на виза, постановени от български консулски служби.

● Представителство по съдебни спорове - в качеството ни на адвокати-процесуалисти осъществяваме процесуално представителство по граждански и арбитражни дела в българските съдилища. Можем да ви окажем съдействие, ако се нуждаете от правна консултация относно завеждането на всякакъв тип искове, като предвидим правните и практически особености и разходи; водим искове, свързани с изпълнение на задължения по договори, установяване на вземания, събиране на задължения, изплащане на обезщетения; можем да съдействаме, ако се опитвате да откриете длъжник в България.

● Вещноправни услуги - ние извършваме множество правни услуги, свързани със сделки с недвижими имоти в България. Ако се нуждаете от адвокат във връзка с предстояща сделка с имот, който да провери и потвърди правния статус на конкретния недвижим имот и да ви представлява при придобиването /или при продажбата/ му, не се колебайте да се свържете с нас. Ние предлагаме правни консултации и представителство по вещноправни сделки с недвижими имоти както на местни, така и чуждестранни купувачи или продавачи. Към адвокатската кантора има утвърдена в годините брокерска къща за недвижими имоти, „Ригел“, в която работят брокери с дългогодишен опит на пазара на имоти.

● Договорно право - извършваме подготовка, преглед и промени на всякакви видове договори и споразумения – договори за покупко - продажба, нотариални актове, комисионни договори, наемни договори, дружествени договори и др., представляваме своите клиенти при преговори. В случай на необходимост, правим анализ на позицията на клиента по вече сключен договор. Ако имате нужда от правен съвет, можем да ви помогнем.

● Гражданскоправни услуги - консултиране и процесуално представителство по семейни спорове и бракоразводни дела, спорове за родителски права, дела за наследство и делба на имоти, подготовка на завещателни разпореждания и т.н.

● Юридически услуги относно административни и данъчни процедури - ние предлагаме пълно правно обслужване по административни и данъчни процедури пред местните институции, както и пред съдилищата; съдействаме на нашите клиенти при оспорване на административни актове и обжалване на издадени наказателни постановления за глоби, имуществени санкции и др.

● Правни услуги в областта на строителството - в строителния процес работата ни включва преглед на строителна документация и съдействие при съставянето й; съблюдаваме процеса на снабдяване със строителни или други разрешителни. Можем да консултираме нашите клиенти относно спецификите на строителния процес, както и за надлежното поддържане на свързаната с това документация, като и извършваме и необходимите процедури по регистрация в  Агенцията по геодезия, картография и кадастър и др.

● Правни услуги при обществени поръчки - консултираме нашите клиенти като участници в процедури по обществени поръчки, подготвяме и консултираме комплектоването на необходимата документация; при необходимост обжалваме решения за избор на изпълнител, и т.н.

● Защита на интелектуалната собственост - консултации, представителство и съдебна защита на авторски и сродни права, регистрация на търговски марки.

● Правни експертизи  - изготвяме правни становища и издирваме съдебна практика, в случай че водите дело в чужбина и Ви е необходим анализ на норми от българското законодателство, включително и в областта на българското търговско право.

Цени

Записване на консултация:

mihalevairena27@gmail.com

+359 2 986 70 78