| Управляващ партньор адв. Ирена Михалева +359 878 86 70 78 | Мениджър Aдвокатска кантора Петя Романова +359 884 01 51 52 |

ОБЩИ УСЛОВИЯ 

ОБЩИ УСЛОВИЯ

 

 

I. Предмет

 

Чл. 1. (1) Настоящите общи условия са предназначени за регулиране на отношенията между …, и Посетителите на уеб-сайта … (наричани за краткост „Посетителите“).
(2) Чрез достъпа и зареждането на Сайта, Посетителите се съгласяват да бъдат обвързани от настоящите Общи условия и всички последващи промени в тях, като се задължават да ги спазват.

 

II. Данни за титуляра на уебсайт

 

Чл. 2. (1) Информация относно … :
Наименование: …